புதிய கலால் கட்டளைச் சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

தற்போதுள்ள கலால் கட்டளைச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்து புதிய கலால் கட்டளைச் சட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

Please follow and like us: